رزق و روزی ، دفع فقر و پریشانی

رزق و روزی ، دفع فقر و پریشانی

رزق و روزی ، دفع فقر و پریشانی

هر گاه خواستی از فقر و پریشانی نجات یابی ، اولا نماز یومیه را بجا آور و بعد از هر نماز

100 مرتبه عزیمت زیر را بخوان ،

بسم الله الرحمن الرحیم

یا کثیرالخیر یا ذالمعروف یا قدیم الاحسان احسن النیاب احسانک القدیم

برحمتک یا ارحم المغنی یا رازق یا باسط

در پایان کار 41 مرتبه بگوید یا رزاق یا مغنی و 100 صلوات بفرستد .