خواص سوره نحل

برای متفرق کردن دشمنان و دفع دشمنی این سوره را 21 بار یا 108 بار بخوانید .

 

و برای مسخر کردن دشمنان سوره نحل را زیاد تلاوت کنید.

 

برای ادای قرض  سوره را هر ماه بخوانید.

 

این سوره 70 نوع بلا را دفع می گرداند.