دعای شفای مریض

جهت شفا یافتن مریض

مریض مكرر بگوید:

 

 

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

یا هو یا من هو یا من لیس الا هو صل على محمد و آل محمد.

مرجع دعا و دعا نویسی شفای مریض سایت دعا ایران دعا