طلسم عشقو عاشقی

پنج شنبه که متعلق به مشتری میباشد در ساعت مشتری سه ورق کاغذ اورده و اوراد زیر را در انها نوشته و مقداری لبان ذکر در میان انها گذاشته و یکی را صبح و یکی ظهر و یکی هم غروب در اتش انداخته.و صد صلوات بفرستین.

مجصحف  مجصحف مجصحف  جلجیس  جلجیس  جلجیس  هل   هل  هل  سطیع  سطیع   سطیع   هلیع   هلیع  هلیع  ملیع  ملیع  ملیع  افیع  افیع  افیع   هلفن   هلفن  هلفن

به توکل یا ابا یعقوب  بحق  شمهورش  هیج  فلان زاده فلان  الی محبه فلان زاده فلان  الوحا  الوحا الوحا  العجل العجل العجل الساعه الساعه الساعه