مهر محبت سریع

برای اینكه كسی را به مهر و محبت خود متمایل نمائیم بگونه ای كه دوری ما را تحمل ننماید و ما را عمیقا دوست بدارد آیات كریمه ذیل را بخوانیم و به طعام یا آب بدمیم و سپس به او بخورانیم یا بنوشانیم. در آن عجایبهاست.

«بسم الله الرحمن الرحیم ان لا تعلوا علی و اتونی مسلمین»  (سوره مباركه نمل، آیه 30 و 31).

«لو لا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المومنین»  (سوره مباركه قصص، ایه 10).

توجه فرمائید:

طهارت كامل ثوب و بدن و مكان رعایت شود.

در روز بنویسید و رو به قبله باشید.

هنگام نوشتن توجه قلبی داشته باشید و با كسی تكلم نكنید.

در كاغذ كاهی و با گلاب و زعفران بنویسید.

با قلم غیر مستعمل بنویسید.

مجرب است انشاء الله.

التماس دعا