دعای محبت

جهت محبت در سیب سرخ هفت مرتبه بخواند و به مطلوب بخوراند: (السرالمستور ص۳۴(

بسم الله الرحمن الرحیم . و لقد جعلنا فی السماء بُروجاْ و زَیــّناها للناظرین و حَفِظناها من کل شیطان رجیم.